BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa w Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

 prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych                                  i uprawnionych do tego osób i instytucji w sekretariacie szkoły.

 

 

Komórka prowadząca: referent, sekretarz szkoły, dyrektor szkoły

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

 

Opis: W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, takie jak np. akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, rejestry świadectw, księgi uczniów, księgi absolwentów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, Dzienniki Ustaw, sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, listy płac.

 

Udostępnianie: za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarza dla osób posiadających interes prawny

 

Arkusze ocen  absolwentów

 

Komórka prowadząca: sekretarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Archiwum

Udostępnianie: za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawny

 

Dziennik biblioteki szkolnej

 

Komórka prowadząca: bibliotekarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Rejestr

Udostępnianie: w bibliotece szkolnej dla osób posiadających interes prawny za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza lub dyrektora placówki

 

Dzienniki lekcyjne

 

Komórka prowadząca: wychowawcy klas, nauczyciele.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Rejestr

 

Udostępnianie: dzienniki z bieżącego roku udostępnianie są w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie za pośrednictwem wicedyrektora lub wychowawców klas dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki logopedów

 

Komórka prowadząca: nauczyciele logopedzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli logopedów dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki nauczania indywidualnego

 

Komórka prowadząca: nauczyciele

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli nauczania indywidualnego dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki pracy wychowawców świetlicy 

 

Komórka prowadząca: wychowawcy świetlicy

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli wychowawców świetlicy  dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

 

Komórka prowadząca: nauczyciele

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Komórka prowadząca: nauczyciele / specjaliści

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla osób posiadających interes prawny

 

Dzienniki psychologa

 

Komórka prowadząca: psycholog

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: u psychologa lub w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora dla osób posiadających interes prawny

Księga ewidencji  uczniów 

 

Komórka prowadząca: sekretarz szkoły

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002 r.

Opis: Szkoła prowadzi księgę uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.

Udostępnianie: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły lub starszego referenta dla osób posiadających interes prawny

 

Księga zastępstw 

 

Komórka prowadząca: wicedyrektorzy

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Rejestr

Udostępnianie: w pokoju nauczycielskim za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora szkoły dla osób posiadających interes prawny

 

Archiwum Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

 

Komórka prowadząca: Sekretariat Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

Opis: W archiwum znajdują się dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, m. in. takie, jak: sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, rejestry świadectw, księgi ewidencji uczniów, księgi absolwentów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Udostępnianie: Sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej - dla osób posiadających interes prawny.

 

Arkusze ocen uczniów

 

Komórka prowadząca:  Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

Opis: Arkusze ocen uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8.

Udostępnianie: Sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej - dla osób posiadających interes prawny

 

Dokumenty księgowe i finansowe

 

Komórka prowadząca:  Księgowość Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.07.2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 9.08.2006r.); Ustawa o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku.

Opis: Szkoła prowadzi dokumenty księgowe i finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Udostępnianie: Księgowość szkoły - dla osób posiadających interes prawny.

 

Ewidencja osobowa pracowników 

 

Komórka prowadząca:  Kadry  Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Opis: Ewidencja

Udostępnianie: Kadry szkoły – dla osób posiadających interes prawny.

 

Księga inwentarzowa  

 

Komórka prowadząca:  Księgowa  Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

 

Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.)

Opis: Księga inwentarzowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8

Udostępnianie: księgowość szkoły – dla osób posiadających interes prawny.

 

Księga protokołów Rady Pedagogicznej 

 

Komórka prowadząca:    Zespół  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

Opis: Protokoły Rad Pedagogicznych

Udostępnianie: Sekretariat szkoły – za pośrednictwem dyrektora szkoły - dla osób posiadających interes prawny.

 

Księga zarządzeń 

 

Komórka prowadząca:    Dyrektor Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

Opis: Zarządzenia Dyrektora  Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Udostępnianie: Sekretariat szkoły – za pośrednictwem dyrektora szkoły - dla osób posiadających interes prawny.

 

Księgi inwentarzowe księgozbioru szkoły

 

Komórka prowadząca:    Biblioteka szkolna  Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1077 z późn. zm.)

Opis: Ewidencja księgozbioru Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8

Udostępnianie:  Biblioteka Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 - za pośrednictwem bibliotekarza - dla osób posiadających interes prawny

 

Protokoły Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

 

Komórka prowadząca:  Zespół  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

Opis: Dokumentacja awansu zawodowego postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8

Udostępnianie:  Sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora - dla osób posiadających interes prawny.

 

Rejestr wniosków,  akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

Opis: Rejestr wniosków  akt i zaświadczeń

Udostępnianie:  Sekretariat   - za pośrednictwem dyrektora,  dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr druków ścisłego zarachowania

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)

Opis: Rejestr druków ścisłego zarachowania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8.

Udostępnianie:  Sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr legitymacji szkolnych

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)

Opis: Rejestr legitymacji  szkolnych.

Udostępnianie:  Sekretariat szkoły - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr świadectw

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)

Opis: Rejestr.

Udostępnianie:  Sekretariat szkoły - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr wydanych zaświadczeń

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)

Opis: Rejestr.

Udostępnianie:  Sekretariat szkoły - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr Uchwał i  Wniosków  Rady Pedagogicznej

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. nr 155).

Opis: Księga uchwał i wniosków.

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny

 

Ewidencja dzieci

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie M.E.N.iS. z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225)

Opis: Ewidencja

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny

 

Ewidencja osobowa pracowników

 

Komórka prowadząca:  Kadrowa Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

Opis: Ewidencja

Udostępnianie:  Udostępnia się instytucjom, które wykażą interes prawny

 

Rejestr zamówień publicznych

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa - Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 Prawo Zamówień Publicznych.

Opis: Rejestr

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr upoważnień

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Opis: Rejestr upoważnień

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr skarg i wniosków

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach                   

Podstawa prawna: Art. 254 KPA

Opis: Ewidencja  skarg i wniosków

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny.

 

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Opis: Ewidencja

Udostępnianie:  Sekretariat   - dla osób posiadających interes prawny

 

Rejestr kontroli zewnętrznych

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna

Opis: Wykaz kontroli zawarty jest w książce kontroli i znajduje się w kancelarii szkoły.

Udostępnianie:  Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

 

Rejestr dzieci objętych nauczaniem indywidualnym

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna. Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Rejestr

Udostępnianie:  Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

 

Rejestr wydanych zwolnień z wychowania fizycznego

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna. Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

Opis: Rejestr

Udostępnianie:  Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

 

 

Rejestr badań i przeglądów technicznych, budowlanych obiektów i urządzeń placówki.

 

Komórka prowadząca:  Sekretariat Zespołu  Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Podstawa prawna. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dziennik Ustaw nr 6  z 2003 r., poz. 69

Opis: Księga obiektu

Udostępnianie:  Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-10-03 14:46:52 Zmiana publikacji franz31
2 2012-09-30 21:33:39 Zmiana publikacji franz31


stronę wyświetlono 3058 razy Artykuł wyświetlony 3058 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.